Svenska Bowlingförbundet - SM Slutspelet 2024
Hydrocephalus Society Meeting - Gothenburg 2022/Hamburg 2023.